בטיחות הזקן

  • מניעת תאונות
  • -תפקיד המטפלת באיתור גורמי סיכון ומניעת נפילות בבית ובסביבה של הזקן.
  • מניעת  התאונות