תפקיד מטפלת הבית:

תפקידי המטפלת על מרכיביו, נורמות התנהגות.חובות וזכויות, גבולות התפקיד, דיווח וחובת הדיווח.

אתיקה ותקני איכות בטיפול: הבנה של תקני האיכות לעבודת המטפלת והבנה של מרכיבי הטיפול האיכותי.

הטרדה מינית

התעמרות – התמודדות עם מצבי סיכון